O.T.

1963

Kohlezeichnung auf Karton | 62 x 43 cm

Signatur: ER 13. V. 63
Aktstudie; leicht fleckig

Archiv-Nr. 932_KO_I-SK